BANNER11
BANNER11-1
BANNER113

අපිඋසස්තත්ත්වයේඋපකරණලබාදෙන්නෙමු

අපේනිෂ්පාදන

 • 3芯4芯交联聚乙烯绝缘电力电缆

  3核4核XLPEපරිවරණයකළබලකේබලය

  නම聚乙烯පරිවරණයකරනලදවිදුලිරැහැන්ප්රමිතිය挤、BS、DIN、ASTM、gb12706 - 2008සම්මතවෝල්ටීයතාව35 kvදක්වාසන්නායකතඹහෝඇලුමිනියම්සන්නායකහරස්කඩසේවාදායකයාගේඅවශ්යතාවයමතපදනම්වවායුසමීකරණයේවිදුලියබෙදාහැරීමසඳහාස්ථාවරතැබීමේදීමධ්යමවෝල්ටීයතාවිදුලිකේබලයභාවිතාකරයි。ශ්රේණිගතවෝල්ටීයතාව35 kvසහ35 kvසම්ප්රේෂණරේඛාවයටතේ。පැකේජයලීබෙරපැකේජයහෝයකඩලීබෙරපරිවරණයපීවීසීහෝඑක්ස්එල්පීඑක්ස්එල්පීපරිවරණයකරනලදවිදුලිරැහැන්සවිකිරීමසඳහාසුදුසුවේ……

 • 亚博苹果App岩棉夹层板配双层氧化镁板

  ද්විත්වස්ථරමැග්න්සහිතරොක්ලොම්සැන්ඩ්විච්පැනලය……

  නිෂ්පාදනනමපාෂාණලොම්සැන්ඩ්විච්පැනලයේපළල900毫米980毫米1160毫米උපරිමදිග6000毫米හෝඅභිරුචිකරණයකරනලදබිත්ති柳枝稷ණකම50毫米75毫米100毫米වානේමුහුණේ柳枝稷ණකම0.5 - -1.0毫米පිටතතහඩුද්රව්යPPGI, Al-mg-M, nමිශ්රවානේ,党卫军වානේ,Ti-Znවානේ,HPL, VCM涂布PE、PVDF、黄芪丹参滴丸මූලිකද්රව්යEPSරාමුව්යුහයගැල්වනයිස්කරනලදහෝපැතිකඩරාමුව්යුහයයෙදුමරසායනික,වෛද්ය,විදුලි,ආහාර,清洁ෂධීයපිරිසිදුකාමරයEPSපිරවුමසමඟහොඳතත්ත්වයේPCGIමතුපිටපත්රයඅනුගතකරයි。හැන්……

 • 亚博mg免费一类节能直边型LED清洁面板灯

  1වනපන්තියේබලශක්තිඉතිරිකිරීම්සෘජුදාරයේ领导cl……

  නිෂ්පාදනනමසෘජුදාරවර්ගය领导පිරිසිදුපැනල්ආලෝකයබලය14 w 28 w 18 w 36 wසම්භවයචීනවෝල්ටීයතාAC200Vපරිවාරකමට්ටම1පන්තියේසහතිකයCE CCC RoHSදීප්තිමත්ආලෝකයසම්පූර්ණයෙන්මසමතලාවනඅතරපුළුල්ආලෝකකෝණයක්ඇත。ගුවන්විදුලිඇඟිලිගැසීම්වලින්තොරසමස්තබලපෑමටඑකනරකලාම්පුවක්වළක්වාගැනීමසඳහාවිශේෂපරිපථනිර්මාණයපරිසරයදූෂණයනොකරනුඇත。බලශක්තිඉතිරිකිරීම,ඉහළදීප්තිය,රසදිය,අධෝරක්තකිරණ,අල්ට්රාවියොලෙට්,විද්යුත්චුම්භකඇඟිලිගැසීම්,නැත……

 • 1类0类橡胶塑料绝缘材料

  1පන්තිය0රබර්ප්ලාස්ටික්පරිවාරකද්රව්ය…

  ඉහළගිනිආරක්ෂණකාර්යසාධනයබී1පන්තියේරබර්සහප්ලාස්ටික්නිෂ්පාදනවලගිනිආරක්ෂණක්රියාකාරිත්වයGB 8627හිදක්වාඇතිගිනිඅවුලුවනපන්තියේB1සහඊටඉහළින්ඇතිඅවශ්යතාසම්පුර්ණයෙන්මසපුරාලයි。“ගොඩනැගිලිද්රව්යවලදහනකාර්යසාධනයසඳහාවර්ගීකරණක්රමය”。අද්විතීයපාරිසරිකආරක්ෂණසූත්රය,දහනතත්වයේඇතිද්රව්යය,දුමසාන්ද්රණයකුඩාවනඅතර,දහනයමිනිස්සිරුරේදුමාරයටහානිකරනොවනවිට。හිමිකාරනැනෝමයික්රෝෆෝවා…

අපිඋසස්තත්ත්වයේඋපකරණලබාදෙන්නෙමු

අපේඉංජිනේරු

අපවවිශ්වාසකරන්න,අපවතෝරන්න

අපිගැන

 • 公司

කෙටිවිස්තරය

CESE2(තායිලන්තය)有限公司2016年දීපිහිටුවනලදඅතරඑයතායිලන්තයේඅගනුවරවනබැංකොක්හිපිහිටාඇත。එයචීනඉලෙක්ට්රොනික්පද්ධතිඉංජිනේරුඅංක2ඉදිකිරීම්සමාගමටයටත්වේ。
අපිගනුදෙනුකරුවන්නැඹුරුවනඅතරදේශීයප්රමුඛපිරිසිදුපද්ධතිඉංජිනේරුතාක්ෂණයඅපගේමූලිකතරඟකාරිත්වයලෙසසලකමු。අර්ධසන්නායක,පැතලිපැනල්සංදර්ශන,ආහාරහාceෂධ,ජීවිතවිද්යා,විද්යාත්මකපර්යේෂණආයතන,නවබලශක්තිය,කාර්මිකපාරිසරිකආරක්ෂාව,ස්මාර්ට්ව්යාපාරයනාදීක්ෂේත්රවලමහාපරිමාණඅධිතාක්ෂණිකකර්මාන්තශාලාඉදිකිරීමසඳහාඅපිවෘත්තීයසේවාවන්සපයන්නෙමු。අධිතාක්ෂණිකනිෂ්පාදනකර්මාන්තයසඳහාඑක්——නැවතුම්සහසර්වකාලීනක්රමානුකූලඉංජිනේරුවිසඳුම්。

Baidu